สมาชิกสภาเทศบาล

 

(ว่าง)

ประธานสภาเทศบาล

นางสาวเพ็ญศรี  ทองคำ
รองประธานสภาเทศบาล
     
นายเลิศ สุขมาก
สมาชิกสภาเทศบาล
นายสาวิทย์ ฟูเฟื่อง
สมาชิกสภาเทศบาล
นายสมนึก ผ่องประภา
สมาชิกสภาเทศบาล
     
นางลักษณา ทองมอญ
สมาชิกสภาเทศบาล
นายธนกร แถบทอง
สมาชิกสภาเทศบาล
นางอรวีณา เกตุเพ็ง
สมาชิกสภาเทศบาล
     
พ.อ.สุริยันต์ ปานหุ่น
สมาชิกสภาเทศบาล
นายอชิระ พีระบูล
สมาชิกสภาเทศบาล
นายทวีศักดิ์ ประถมสาสน์
สมาชิกสภาเทศบาล
     
นายสมจิตร นาคปิ่น
สมาชิกสภาเทศบาล
สมาชิกสภาเทศบาล
นายสามารถ ไม้ทราง
นางอารีย์ ประสงค์ดี
สมาชิกสภาเทศบาล
     
นายถุงเงิน เทียนแก้ว
สมาชิกสภาเทศบาล
นายยุทธนา แสงสว่าง
สมาชิกสภาเทศบาล
นางนงเยาว์ สุวรรณปราโมทย์
สมาชิกสภาเทศบาล
     
   
  นายทองเติม ประสมทรัพย์
สมาชิกสภาเทศบาล
 
Top
File Manager
Loading the player ...