คณะผู้บริหารเทศบาล

 

นายสุรศักดิ์  วิชินโรจน์จรัล
นายกเทศมนตรีเมืองบางกรวย
 
นายวิรัช  ยศธร
รองนายกเทศมนตรี
นางกัณฐิกา  วิชินโรจน์จรัล
รองนายกเทศมนตรี

นายสุรสิทธื  วิชินโรจน์จรัล

รองนายกเทศมนตรี


เลขานุการนายกเทศมนตรีเมืองบางกรวย
 
 
นายสมนึก คำนวณ
เลขานุการนายกเทศมนตรี
 

  ที่ปรึกษานายกเทศมนตรีเมืองบางกรวย
 
นายวีระ พลดี
ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี

ตำแหน่งประธานสภาและรองประธานสภาเทศบาลเมืองบางกรวย
นายอนุศักดิ์  เรืองชู
ประธานสภาเทศบาล
นางสาวเพ็ญศรี  ทองคำ
รองประธานสภาเทศบาล
Top
File Manager
Loading the player ...