ประวัติเทศบาล


เทศบาลเมืองบางกรวย จัดตั้งขึ้นตามพระราชกฤษฎีกาการจัดตั้งสุขาภิบาลวัดชลอ และสุขาภิบาลบางกรวย ขึ้นเป็นเทศบาลตำบลบางกรวย เมื่อวันที่ 25 สิงหาคม 2537 โดยครอบคลุมพื้นที่ 8.4 ตารางกิโลเมตร ประกอบด้วยสองตำบล คือตำบลบางกรวย ครอบคลุม 9 หมู่บ้าน และตำบลวัดชลอ จำนวน 10 หมู่บ้าน


สภาพพื้นที่โดยทั่วไปเป็นที่ราบลุ่ม มีคลองไหลผ่านหลายสาย เช่น คลองบางกอกน้อย คลองบางกรวย ฤดูน้ำหลากมักประสบปัญหาน้ำท่วมเสมอเกือบทุกปี เดิมนั้นอาชีพของประชากรส่วนใหญ่ จะประกอบอาชีพเพาะปลูก แต่ในปัจจุบันพื้นที่เดิมที่เคยเป็นสวนผลไม้ และมีเขตติดต่อกับกรุงเทพมหานครค่อยๆ เปลี่ยนแปลงเป็นพื้นที่อยู่อาศัยของประชาชนในรูปบ้านจัดสรร และโรงงานอุตสาหกรรม

สภาพส่วนใหญ่ เป็นชุมชนเมืองที่มีประชากรอยู่อย่างหนาแน่น มีการขยายตัวอย่างรวดเร็ว ทั้งทางด้านเศรษฐกิจ สังคม และการเมือง ต่อมาเมื่อวันที่ 17 ธันวาคม 2545 ได้มีพระราชกฤษฎีกา (เล่มที่ 119 ตอนที่ 122 ก. ลงวันที่ 16 ธันวาคม 2545) จัดตั้งเทศบาลเมืองบางกรวยโดยเปลี่ยนแปลงฐานะจากตำบลบางกรวย เป็นเทศบาลเมืองบางกรวย
 
เดิมเมื่อได้รับการยกฐานะจากสุขาภิบาล มาเป็นเทศบาลตำบล เทศบาลยังไม่มีอาคารที่ทำการเป็นของตนเอง ได้ใช้อาคารชั้นล่าง ของอำเภอบางกรวย และเช่าอาคารของเทศบาลตำบลปลายบาง (อยู่ด้านหลังอำเภอบางกรวย) เป็นที่ทำการชั่วคราว ต่อมาเทศบาลมีภารกิจหน้าที่เพิ่มมากขึ้น จำนวนบุคลากรเพิ่มขึ้น จึงได้มีการสร้างอาคารสำนักงานเทศบาลขึ้น ณ บริเวณเยื้องที่ทำการองค์การโทรศัพท์แห่งประเทศไทย เป็นอาคาร 4 ชั้น ในเนื้อที่ 2 ไร่ เพื่อให้เป็นที่ทำการเทศบาล โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้บริการประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ สะดวก คล่องตัวและรวดเร็ว
 
Top
File Manager
Loading the player ...