กองวิชาการและแผนงาน
ให้บริการ
-
รับปรึกษากฎหมาย
-
ข้อมูลเทศบาล และเอกสารประชาสัมพันธ์
-
ศูนย์ข้อมูลข่าวสารสนเทศ
-
งานจัดทำเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
-
จัดทำแผนพัฒนาเทศบาลเมืองบางกรวย
* โทร 0 2443 0630-31 ต่อ 321, 323*
Top
File Manager
Loading the player ...