กองการศึกษา
ให้บริการ

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเมืองบางกรวย จำนวน 7 ศูนย์ ตั้งอยู่ ณ โรงเรียนสังกัด สำนักงานการประถมศึกษาอำเภอในเขตเทศบาล


 

-
เตรียมความพร้อมให้กับเด้กอายุ 3 ปีบริบูรณ์
-
เตรียมความพร้อมในการพัฒนาเด็กให้มีพัฒนาการสมกับวัยทั้งด้านร่างกาย สติปัญญาอารมณ์ และสังคม
* โทร 0 2443 0610-19 ต่อ 212, 214 *
Top
File Manager
Loading the player ...