ข้อมูลทั่วไป
สภาพทางภูมิศาสตร์
เทศบาลเมืองบางกรวย ตั้งอยู่ในเขตอำเภอเมืองบางกรวย จังหวัดนนทบุรี สภาพพื้นที่โดยทั่วไปเป็นที่ราบลุ่มติดริมแม่น้ำเจ้าพระยา มีระดับความสูงของพื้นดินเฉลี่ยประมาณ 2 เมตร จากระดับน้ำทะเลปานกลาง มีแม่น้ำและลำคลองไหลผ่านหลายสาย เมื่อถึงฤดูฝนทำให้เกิดภาวะน้ำท่วมขังบริเวณที่อยู่อาศัย และพื้นที่ประกอบอาชีพของประชาชน ก่อให้เกิดความเดือดร้อน และเสียหายต่อทรัพย์สินของประชาชนและของทางราชการเกือบทุกปี.
แผนที่เทศบาลเมืองบางกรวย

แผนที่แสดงอาณาเขต 
เทศบาลเมืองบางกรวย ติดต่อกับ

ทิศเหนือ ติดต่อกับตำบลบางสีทอง ตำบลบางไผ่ ตำบลบางขนุน
ทิศใต้ ติดต่อกับกรุงเทพมหานคร (บางขุนนนท์ บางบำหรุ บางกอกน้อย)
ทิศตะวันตก ติดต่อกับตำบลบางขนุน ตำบลมหาสวัสดิ์
ทิศตะวันออก ติดต่อกับกรุงเทพมหานคร (บางพลัด บางอ้อ และแม่น้ำเจ้าพระยา)
สภาพภูมิอากาศ
จากสภาพภูมิศาสตร์ของเขตเทศบาล ซึ่งตั้งอยู่ในภาคกลางได้รับอิทธิพล ของลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ระหว่างเดือนพฤษภาคม จนถึงประมาณเดือนตุลาคมในระยะนี้เป็นฤดูฝน ส่วนในเดือนพฤศจิกายนจนถึงประมาณกลางเดือนกุมภาพันธ์ ได้รับอิทธิพลของลมมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือซึ่งเป็นลมหนาวและอากาศแห้ง ระยะนี้จึงเป็นฤดูหนาวและมีอุณหภูมิและมีอุณหภูมิต่ำสุด สำหรับในระยะระหว่างเดือนกุมภาพันธ์จนถึงเดือนพฤษภาคมเป็นฤดูร้อน โดยมีอุณหภูมิสูงสุดประจำปีในเดือนเมษายน และมีฝนตกน้อยเป็นครั้งคราวในช่วงฤดูร้อน

 

ปริมาณฝนในพื้นที่

ปริมาณฝนรายเดือนเฉลี่ยมีค่าผันแปรระหว่าง 2.5-227.8 มิลลิเมตร เดือนกันยายนเป็นเดือนที่มีปริมาณฝนสูงสุดและเดือนธันวาคมเป็นเดือนที่มีปริมาณฝนต่ำสุด โดยปริมาณฝนเฉลี่ยทั้งปีเท่ากับ 1,152.4 มิลลิเมตร.
การคมนาคม การจราจร
ถนน มีเส้นทางหลักที่สำคัญ ๆ หลายเส้นทางผ่านเชื่อมต่อกรุงเทพมหานคร จังหวัด อำเภอ ตำบลต่าง ๆ คือ สายหลัก ได้แก่
1 ถนนบางกรวย-ไทรน้อย ถนนหมายเลข 3215 เป็นถนนลาดยางขนาด 2 ช่องทาง
2 ยาวประมาณ 5.3 กิโลเมตร
3 ถนนบางกรวย-จงถนอม กว้างเฉลี่ย 12 เมตร ยาวประมาณ 23 กิโลเมตร มีส่วนที่เป็นคอนกรีตเสริมเหล็ก 7 กิโลเมตร ลาดยาง 16 กิโลเมตร
4 ถนนสุขาภิบาล 1, 2, 3 รวมทั้งหมดยาวประมาณ 800 เมตร
5 ถนนเทอดพระเกียรติ ซึ่งเริ่มต้นจากทางแยกถนนบางกรวย-ไทรน้อย ทางรถไฟสายใต้ยาวประมาณ 2 กิโลเมตร
การสัญจรทางน้ำ มีลำคลองไหลผ่าน 18 สาย ใช้เป็นเส้นทางคมนาคม คือ
1 คลองบางกอกน้อย
2 คลองบางกรวย
3 คลองวัดจันทร์
4 คลองไฟไหม้
5 คลองวัดสนามนอก
6 คลองวัดสวนใหญ่
7 คลองเข้าหมู่บ้านผู้การนงค์
8 คลองวัดสำโรง
9 คลองโรงโขน
10 คลองโค้งทวีโรจน์
11 คลองวัดโพธิ์เผือก
12 คลองโค้งยัวร์เฮาส์
13 ลองข้างบ้านจ่าจิต
14 คลองหมู่บ้านศรีบัณฑิต 3
15 คลองซอย 28 หมู่บ้านเทพประทาน
16 คลองวัดลุ่ม
17 คลองซอย 16 หมู่บ้านเทพประทาน
18 คลองซอย 10 หมู่บ้านเทพประทาน
การจัดการขนส่งมวลชน
เทศบาลเมืองบางกรวย มีปริมาณการจราจรในเขตเมืองค่อนข้างสูงในเวลาเร่งด่วนการจราจรติดขัดมาก โดยเฉพาะบริเวณถนนบางกรวย-ไทรน้อย ถนนเทอดพระเกียรติและถนนบางกรวย - จงถนอมเพราะอาณาเขตเทศบาลเมืองบางกรวยติดต่อกับกรุงเทพมหานคร จึงมีผู้ใช้ยานพาหนะ เช่น เส้นทางลัดในการเดินทาง ประกอบกับถนนทุกสายมีพื้นผิวการจราจรคับแคบไม่ได้มาตรฐาน
 
ทางบก รถประจำทางที่ผ่านเทศบาลเมืองบางกรวย เป็นรถร่วม ขสมก. คือ
1 สายท่าน้ำนนท์ - บางกรวย (รถเมล์เล็ก)
2 สายบางบัวทอง - ท่าน้ำนนท์ (สาย 1003 รถเมล์เล็ก)
3 สายพระรามหก - วัดโตนด (รถสองแถวเล็ก)
4 สายบางบัวทอง - พาต้าปิ่นเกล้า (รถตู้)
5 สายบางบัวทอง – ไทรน้อย (รถตู้)
6 สายพระราม 7 – วัดชลอ (รถเมล์เล็ก)
ทางน้ำ ท่าเทียบเรือ 7 แห่ง ดังนี้
1 ท่าเทียบเรือวัดสักใหญ่ 1 แห่ง
2 ท่าเทียบเรือวัดโพธิ์บางโอ 1 แห่ง
3 ท่าเทียบเรือหมู่บ้านหัวแหลม 1 แห่ง
4 ท่าเทียบเรือวัดชลอ 2 แห่ง
5 ท่าเทียบเรือหน้าอำเภอบางกรวย 1 แห่ง
6 ท่าเทียบเรือวัดเกตุ 1 แห่ง
7 ท่าเทียบเรือวัดพิกุลทอง 1 แห่ง
โครงสร้างทางเศรษฐกิจ / รายได้ประชากร
ประชากรในเขตเทศบาลส่วนใหญ่จะประกอบอาชีพพนักงานบริษัท พนักงานการไฟฟ้าฝ่ายผลิต ฯ และทำการพาณิชย์ และโรงงานอุตสาหกรรมขนาดเล็ก
 
การพาณิชยกรรมและบริการ
สถานประกอบการด้านพาณิชยกรรม
- สถานีบริการน้ำมัน 3 แห่ง
   
  บริษัทเอสโซ่ ประเทศไทยจำกัด (มหาชน)
  บริษัทบางจากปิโตรเลียมจำกัด (มหาชน)
  บริษัท ปตท.มาร์ท จำกัด
  ตลาด แยกเป็น ตลาดเอกชน คือ ตลาดศรีบางกรวย
   
- สถานประกอบการค้าบริการ
- ธนาคาร มี 8 แห่ง คือ
     
  ธนาคารกสิกรไทย 2 แห่ง
  ธนาคารไทยพาณิชย์ 2 แห่ง
  ธนาคารกรุงเทพ 1 แห่ง
  ธนาคารกรุงไทย 1 แห่ง
  ธนาคารออมสิน 1 แห่ง
  ธนาคารนครหลวงไทย 1 แห่ง
  สถานที่จำหน่ายอาหาร ตาม พ.ร.บ.สาธารณสุข พ.ศ. 2535 198 แห่ง
     
- การอุตสาหกรรม
  มีโรงงานอุตสาหกรรมขนาดเล็กในพื้นที่ 6 แห่ง คือ โรงงานทำกรอบรูป โรงงานทำขนมปัง กิจการโรงพิมพ์ โรงหล่อธนบุรีอัลลอยด์ โรงงานพัดลมฟูซัน
   
การประมง
  พื้นที่เลี้ยงสัตว์น้ำ ส่วนใหญ่จะเลี้ยงในบ่อ และตามร่องสวน คิดเป็นเนื้อทประมาณ 872.5ไร่ ทั้งอำเภอ
จำนวนประชากรและจำนวนครัวเรือน
เทศบาลเมืองบางกรวย มีพื้นที่ครอบคลุม 2 ตำบล 19 หมู่บ้าน มีพื้นที่ทั้งหมด 8.4 ตารางกิโลเมตร
 
ตำบล เนื้อที่/
ตร.กม.

 

หมู่บ้าน

จำนวน หลังคาเรือน

จำนวนประชากร

ความหนาแน่นประชากร
ต่อพื้นที่

ชาย หญิง รวม
วัดชลอ - 10 4,761 6,003 6,805 12,808 5,000.3 คน
ต่อตาราง
กิโลเมตร
บางกรวย - 9 11,124 13,721 15,474 29,195
รวม 8.4 19 15,885 19,724 22,279 42,003

ข้อมูล สำรวจเมื่อ เดือนธันวาคม 2548 งานทะเบียนราษฎร เทศบาลเมืองบางกรวย
ชุมชนในเขตเทศบาล
ในเขตเทศบาลเมืองบางกรวย มีชุมชน จำนวน 47 ชุมชน ดังนี้
 
รหัสชุมชน ชื่อชุมชน
1 1296-0001 สุขใจ
2 1296-0002 ริมคลองบางกรวย
3 1296-0003 ทิพยเนตรสามัคคี
4 1296-0004 วัดโพธิ์เผือก
5 1296-0005 หมู่บ้านรัตนวรรณ
6 1296-0006 หมู่บ้านสินธรา
7 1296-0007 หมู่บ้านครูเซนต์คาเบรียล
8 1296-0008 นครอินทร์พัฒนา
9 1296-0009 วัดกล้วย
10 1296-0010 สุนทรศิริ
11 1296-0011 รุ่งโรจน์
12 1296-0012 โรงหล่อพัฒนา
13 1296-0013 วัดลุ่มคงคาราม
14 1296-0014 วัดสวนใหญ่
15 1296-0015 ร่วมใจพัฒนา
16 1296-0016 ศรีบัณฑิต 2 - ทวีสุข
17 1296-0017 วัดท่าบางสีทอง
18 1296-0018 หมู่ 7 ตำบลวัดชลอ
19 1296-0019 สินพัฒนา
20 1296-0020 วัดสำโรง
21 1296-0021 สมปรารถนา
22 1296-0022 ร่มโพธิ์วัดเชิง
23 1296-0023 สุชาวดี
24 1296-0024 วัดจันทร์
25 1296-0025 ริมทางรถไฟ
26 1296-0026 วัดสนามนอก
27 1296-0027 โค้งมะขาม
28 1296-0028 ลุ่มเจ้าพระยา
29 1296-0029 วัดโตนด
30 1296-0030 วัดเกด
31 1296-0031 หมู่บ้านเทพประทาน
32 1296-0032 วัดโพธิ์บางโอ
33 1296-0033 สังข์ฉิมพัฒนา
34 1296-0034 ตลาดศรีบางกรวย
35 1296-0035 หมู่บ้านภาณุรังษี
36 1296-0036 หมู่บ้านสมชายพัฒนา
37 1296-0037 สมชายพัฒนาคอนโด
38 1296-0038 หมู่ที่ 6 วัดพิกุลทอง
39 1296-0039 หมู่บ้านธนากร 2
40 1296-0040 ริมสวน
41 1296-0041 หมู่บ้านสวนศรีบัณฑิต
42 1296-0042 หมู่บ้านเกษราวิลล์
43 1296-0043 ตลาดศรีบางกรวย  หมู่ 1
44 1296-0044 หมู่บ้านสมชายพัฒนา 2
45 1296-0045 หมู่บ้านศรีบัณฑิต 3 
46 1296-0046 หมู่บ้านลุ่มพัฒนา
47 1296-0047 วัดชลอ หมู่ 3
ศาสนา
เทศบาลเมืองบางกรวยมีวัด จำนวน 17 วัด ดังนี้
           
  วัดสำโรง   วัดโพธิ์เผือก   วัดจันทร์
  วัดลุ่มคงคาราม   วัดเชิงกระบือ   วัดพิกุลทอง
  วัดสนามนอก   วัดสนามใน   วัดชลอ
  วัดกล้วย   วัดสวนใหญ่   วัดกระโจมทอง
  วัดโพธิ์บางโอ   วัดท่าบางสีทอง   วัดสักใหญ่
  วัดเกตุ   วัดโตนด   .
* ประชากรในเขตเทศบาลร้อยละ 97 นับถือศาสนาพุทธ อีกร้อยละ 3 นับถือศาสนาอิสลามและศาสนาคริสต์ *
การศึกษา
เทศบาลเมืองบางกรวยไม่มีโรงเรียนเทศบาลในสังกัด มีแต่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กจำนวน 7 แห่ง ซึ่งขอใช้อาคารเรียนของโรงเรียนในเขตเทศบาล การจัดตั้งชื่อศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเป็นชื่อเดียวกันกับชื่อโรงเรียนที่ขอใช้สถานที่ ดังนี้
   
  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดชลอ
  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดจันทร์
  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดเชิงกระบือ
  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดสำโรง
  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดลุ่มคงคาราม
  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดสนามนอก
  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดสัก

สำหรับในเขตเทศบาลนั้นมีโรงเรียนทั้งหมด 13 แห่ง ดังนี้

  โรงเรียนในสังกัดกรมสามัญศึกษา 1 แห่ง
  โรงเรียนในสังกัดสำนักการประถมศึกษา 9 แห่ง 
  โรงเรียนในสังกัดสำนักการศึกษาเอกชน  3 แห่ง 
สาธารณสุข
1 โรงพยาบาลในเขตพื้นที่สังกัดกระทรวงสาธารณสุข 1 แห่ง
2 โรงพยาบาลเอกชน  1 แห่ง
3 ศูนย์บริการสาธารณสุข 1 แห่ง
4 คลินิกเอกชน 1 แห่ง
5 สถานีอนามัย 1 แห่ง
6 สถานีอนามัยวัดจันทร์ และสถานีอนามัยวัดสวนใหญ่ สำนักงานสาธารณสุขอำเภอ 1 แห่ง
7 ศูนย์สาธารณสุขมูลฐานชุมชนเทศบาล 36 แห่ง
8 บุคลากรทางการแพทย์ที่ปฏิบัติ หน้าที่ในสถานพยาบาลทุกแห่งทุกสังกัดในเขตพื้นที่  
  โรงพยาบาลบางกรวย สังกัดกระทรวงสาธารณสุข  
  ศูนย์บริการสาธารณสุขสังกัดเทศบาลเมืองบางกรวย   
 

- พยาบาล

3 คน
 

- นักวิชาการสุขาภิบาล

2 คน
 

- เจ้าพนักงานสาธารณสุขชุมชน

1 คน
สิ่งสาธารณูปโภค
ประปา
หน่วยงานซึ่งให้บริการน้ำประปาในเขตเทศบาล คือการประปานครหลวงเขตบางใหญ่

การสื่อสาร
1

มีที่ทำการไปรษณีย์โทรเลข จำนวน 1 แห่ง

2 สำหรับโทรศัพท์นั้น มีสำนักบริการโทรศัพท์นครหลวง (ที่ 3.1) ให้บริการโทรศัพท์ กับหน่วยงาน
ทั้งภาครัฐ และเอกชน
ขยะ
1 ปริมาณขยะ 60 ตัน/วัน
2 รถยนต์ที่ใช้จัดเก็บขยะ รวม 25 คัน ( แยกตามขนาดความจุขยะ ) ดังนี้
 

2.1 รถยนต์คันที่ 1 รถเก็บขยะขนาดบรรจุ 10 ลบ.หลา ซื้อเมื่อ พ.ศ. 2533
2.2 รถยนต์คันที่ 2 รถเก็บขยะขนาดบรรจุ 15 ลบ.หลา ซื้อเมื่อ พ.ศ. 2534
2.3 รถยนต์คันที่ 3 รถเก็บขยะขนาดบรรจุ 15 ลบ.หลา ซื้อเมื่อ พ.ศ. 2534
2.4 รถยนต์คันที่ 4 รถเก็บขยะขนาดบรรจุ 15 ลบ.หลา ซื้อเมื่อ พ.ศ. 2535
2.5 รถยนต์คันที่ 5 รถเก็บขยะขนาดบรรจุ 15 ลบ.หลา ซื้อเมื่อ พ.ศ. 2535 
2.6 รถยนต์คันที่ 6 รถเก็บขยะขนาดบรรจุ 4 ลบ.ม ซื้อเมื่อ พ.ศ. 2535
2.7 รถยนต์คันที่ 7 รถเก็บขยะขนาดบรรจุ 10 ลบ.ม ซื้อเมื่อ พ.ศ. 2535
2.8 รถยนต์คันที่ 8 รถเก็บขยะขนาดบรรจุ 10 ลบ.ม ซื้อเมื่อ พ.ศ. 2536
2.9 รถยนต์คันที่ 9 รถเก็บขยะขนาดบรรจุ 4 ลบ.ม ซื้อเมื่อ พ.ศ. 2537s
2.10 รถยนต์คันที่ 10 รถเก็บขยะขนาดบรรจุ 10 ลบ.ม ซื้อเมื่อ พ.ศ. 2537
2.11 รถยนต์คันที่ 11 รถเก็บขยะขนาดบรรจุ 12 ลบ.ม ซื้อเมื่อ พ.ศ. 2538
2.12 รถยนต์คันที่ 12 รถเก็บขยะขนาดบรรจุ 4 ลบ.ม. ซื้อเมื่อ พ.ศ. 2539
2.13 รถยนต์คันที่ 13 รถเก็บขยะขนาดบรรจุ 4 ลบ.ม ซื้อเมื่อ พ.ศ. 2539
2.14 รถยนต์คันที่ 14 รถเก็บขยะขนาดบรรจุ 10 ลบ.ม ซื้อเมื่อ พ.ศ. 2539
2.15 รถยนต์คันที่ 15 รถเก็บขยะขนาดบรรจุ 5 ลบ.ม ซื้อเมื่อ พ.ศ. 2539
2.16 รถยนต์คันที่ 16 รถเก็บขยะขนาดบรรจุ 5 ลบ.ม ซื้อเมื่อ พ.ศ. 2539
2.17 รถยนต์คันที่ 17 รถเก็บขยะขนาดบรรจุ 10 ลบ.ม ซื้อเมื่อ พ.ศ. 2540
2.18 รถยนต์คันที่ 18 รถเก็บขยะขนาดบรรจุ 5 ลบ.ม ซื้อเมื่อ พ.ศ. 2541
2.19 รถยนต์คันที่ 19 รถเก็บขยะขนาดบรรจุ 12 ลบ.ม ซื้อเมื่อ พ.ศ. 2542
2.20 รถยนต์คันที่ 20 รถเก็บขยะขนาดบรรจุ 10 ลบ.ม ซื้อเมื่อ พ.ศ. 2544
2.21 รถยนต์คันที่ 21 รถเก็บขยะขนาดบรรจุ 5 ลบ.ม. ซื้อเมื่อ พ.ศ.2547
2.22 รถยนต์คันที่ 22 รถเก็บขยะติดตั้งเครื่องยกถังคอนเทนเนอร์ ขึ้น-ลง
ยกเทขยะด้วยระบบไฮดรอลิค ขนาดบรรจุ 4 ลบ.ม. ซื้อเมื่อ พ.ศ.2547
2.23 รถยนต์คันที่ 23 รถเก็บขยะขนาดบรรจุ 4 ลบ.ม. ซื้อเมื่อ พ.ศ. 2547
2.24 รถยนต์คันที่ 24 รถเก็บขยะขนาดบรรจุ 12 ลบ.ม. ซื้อเมื่อ พ.ศ. 2547
2.25 รถยนต์คันที่ 25 รถเก็บขยะขนาดบรรจุ 3 ลบ.ม. ซื้อเมื่อ พ.ศ. 2547
2.26 รถดูดลอกท่อระบายน้ำ 6 ล้อ ซื้อเมื่อ พ.ศ. 254

Top
File Manager
Loading the player ...