ภาพกิจกรรม
  โครงการชุมชนน่าอยู่ มุ่งสู่ Zero Waste
เทศบาลเมืองบางกรวย ได้จัดโครงการชุมชนน่าอยู่มุ่งสู่ Zero Waste ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 เพื่อสร้างความรู้ ก่อให้เกิดความร่วมมือในการจัดการขยะมูลฝอยที่ดี ระหว่างเทศบาลกับหน่วยงานราชการ ภาคเอกชน / รัฐวิสาหกิจ สถานศึกษา ศาสนสถานและชุมชน ในพท้นที่เทศบาลเมืองบางกรวย ซึ่งถือเป็นแหล่งผลิดขยะมูลฝอยตั้งแต่ต้นทาง ดำเนินการลดปริมาณขยะมูลฝอยและการส่งเสริมการคัดแยกขยะตามหลักวิชาการ โดยใช้หลัก "ประชารัฐ" และหลักการ 3ช : (ใช้น้อย ใช้ซ้ำ และนำกลับมาใช้ใหม่)

Page 1 of 10 reccord 

  

Top
Back
File Manager
Loading the player ...