ภาพกิจกรรม
  บันทึกความตกลงความร่วมมือทางวิชาการ
ปัจจุบันเทคโนโลยีสารสนเทศของหน่วยงานราชการทั่วไป ได้ถูกนำมาใช้ประโยชน์มากมายโดยเฉพาะการใช้เครื่องคอมพิวเตอร์ในการทำงานทั่วไป การสร้างฐานข้อมูลเพื่อใช้งานจัดเก็บข้อมูลต่างๆ การใช้งานเอกสารร่วมกัน อีกทั้งยังช่วยให้ติดต่อสื่อสารระหว่างกันอย่างสะดวกรวดเร็วโดยใช้โทรศัพท์เครือข่ายคอมพิวเตอร์และอินเทอร์เน็ต เทศบาลเมืองบางกรวยได้เล็กเห็นความสำคัญของการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีในการปฏิบัติงาน และมีความต้องการนำเทคโนโลยีสารสนเทศแต่ละประเภทมาใช้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน จึงได้ทำความร่วมมือกับมาหวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ เมื่อวันที่ ๑๖ สิงหาคม ๒๕๖๐ ณ ห้องประชุมราชพฤกษ์ อาคารนวมินทรราชินี

Page 1 of 10 reccord 

  

Top
Back
File Manager
Loading the player ...