แบบประเมินความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานของเทศบาล
1. เพศ2. อายุ3. ยุทธศาสตร์ที่ 1 การป้องกันและแก้ไขปัญหาน้ำท่วม : ท่านมีความพึงพอใจต่อการแก้ไขปัญหาน้ำท่วมของเทศบาลเมืองบางกรวยมากน้อยเพียงใด


4. ยุทธศาสตร์ที่ 1 การป้องกันและแก้ไขปัญหาน้ำท่วม : ท่านคิดว่าการแก้ไขปัญหาการระบายน้ำของเทศบาลเมืองบางกรวยเหมาะมากน้อยเพียงใด


5. ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน : ท่านมีความพึงพอใจต่อการพัฒนาก่อสร้างปรับปรุง ถนน ทางระบายน้ำ สะพาน ท่าเทียบเรือและสาธารณูปโภคต่างๆ มากน้อยเพียงใด


6. ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน : ท่านมีความพึงพอใจต่อการพัฒนาไฟฟ้าสาธารณะมากน้อยเพียงใด


7. ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน : ท่านมีความพึงพอใจต่อการพัฒนาระบบจราจรมากน้อยเพียงใด


8. ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน : ท่านมีความพึงพอใจต่อการพัฒนาการควบคุมอาคารมากน้อยเพียงใด


9. ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาคุณภาพสิ่งแวดล้อม : ท่านมีความพึงพอใจต่อการบริหารจัดการขยะมูลฝอย ของเทศบาลมากน้อยเพียงใด


10. ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาคุณภาพสิ่งแวดล้อม : ท่านมีความพึงพอใจต่อการบริหารจัดการคุณภาพแหล่งน้ำและระบบบำบัดน้ำเสีย ของเทศบาลมากน้อยเพียงใด


11. ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาคุณภาพสิ่งแวดล้อม : ท่านมีความพึงพอใจต่อการบริหารจัดการเหตุรำคาญและมลพิษอื่นๆ ของเทศบาลมากน้อยเพียงใด


12. ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาคุณภาพสิ่งแวดล้อม : ท่านมีความพึงพอใจต่อการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมของเทศบาลมากน้อยเพียงใด


13. ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาคุณภาพชีวิตอยู่ดีมีสุข : ท่านมีความพึงพอใจต่อการดำเนินการด้านสาธารณสุขของเทศบาลเมืองบางกรวยมากน้อยเพียงใด


14. ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาคุณภาพชีวิตอยู่ดีมีสุข : ท่านมีความพึงพอใจต่อการ ส่งเสริมคุณภาพชีวิตและสงเคราะห์ เด็ก สตรี ผู้สูงอายุ คนพิการ ผู้ป่วยเอดส์ ผู้ด้อยโอกาสและผู้ประสบภัย มากน้อยเพียงใด


15. ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาคุณภาพชีวิตอยู่ดีมีสุข : ท่านคิดว่าเทศบาลมีการ ส่งเสริม สนับสนุนอาชีพ พัฒนารายได้ของประชาชนและเศรษฐกิจพอเพียง เหมาะสมมากน้อยเพียงใด


16. ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาคุณภาพชีวิตอยู่ดีมีสุข : ท่านคิดว่าเทศบาลมีการ ส่งเสริมสนับสนุนความเข้มแข็งของสถาบันครอบครัวและชุมชน เหมาะสมมากน้อยเพียงใด


17. ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาคุณภาพชีวิตอยู่ดีมีสุข : ท่านคิดว่าเทศบาลมีการ ส่งเสริม สนับสนุนกีฬา นันทนาการและสถานที่พักผ่อนหย่อนใจ เหมาะสมมากน้อยเพียงใด


18. ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาคุณภาพชีวิตอยู่ดีมีสุข : ท่านคิดว่าเทศบาลมีการ ส่งเสริมสนับสนุนการศึกษาทั้งในและนอกระบบ เหมาะสมมากน้อยเพียงใด


19. ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาคุณภาพชีวิตอยู่ดีมีสุข : ท่านมีความพึงพอใจต่อการป้องกัน แก้ไข ปัญหายาเสพติดของเทศบาลมากน้อยเพียงใด


20. ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาระบบบริหารจัดการและการบริการสาธารณะ : ท่านมีความพึงพอใจต่อการให้บริการต่างๆ ของเทศบาลมากน้อยเพียงใด


21. ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาระบบบริหารจัดการและการบริการสาธารณะ : ท่านมีความพึงพอใจต่อการป้องกันการรักษาความสงบเรียบร้อยในชีวิตและทรัพย์สิน ของเทศบาลมากน้อยเพียงใด


22. ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาระบบบริหารจัดการและการบริการสาธารณะ : ท่านมีความพึงพอใจต่อการส่งเสริม ศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณี การท่องเที่ยวและวันสำคัญต่างๆ ของเทศบาลมากน้อยเพียงใด


23. ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาระบบบริหารจัดการและการบริการสาธารณะ : ท่านมีความพึงพอใจต่อการจัดทำแผนพัฒนาเทศบาลและแผนพัฒนาชุมชน ของเทศบาลมากน้อยเพียงใด


24. ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาระบบบริหารจัดการและการบริการสาธารณะ : ท่านมีความพึงพอใจต่อการส่งเสริมสนับสนุนประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขและการมีส่วนร่วมของประชาชน ของเทศบาลมากน้อยเพียงใด