Website survey
1. เพศ2. ด้านเนื้อหา : มีความชัดเจน ถูกต้อง น่าเชื่อถือ และข้อมูลมีการปรับปรุงอยู่เสมอ


3. ด้านเนื้อหา : การประชาสัมพันธ์ข่าวสาร ภาพ ในเว็บไซต์มีความเหมาะสม น่าสนใจ


4. ด้านเนื้อหา : ปริมาณเนื้อหามีเพียงพอกับความต้องการ


5. ด้านเนื้อหา : การจัดลำดับเนื้อหาเป็นขั้นตอน มีความต่อเนื่อง อ่านแล้วเข้าใจ


6. ด้านเนื้อหา : มีการจัดหมวดหมู่ให้ง่ายต่อการ ค้นหาและทำความเข้าใจ


7. ด้านเนื้อหา : ข้อความในเว็บไซต์ถูกต้องตามหลักภาษา และไวยากรณ์


8. ด้านเนื้อหา : เนื้อหากับภาพมีความสอดคล้องกัน


9. ด้านการออกแบบและการจัดรูปแบบเว็บไซต์ : การจัดรูปแบบในเว็บไซต์ง่ายต่อการอ่านและการใช้งาน


10. ด้านการออกแบบและการจัดรูปแบบเว็บไซต์ : หน้าโฮมเพจมีความสวยงาม มีความทันสมัย น่าสนใจ


11. ด้านการออกแบบและการจัดรูปแบบเว็บไซต์ : สีสันในการออกแบบเว็บไซต์มีความเหมาะสม


12. ด้านการออกแบบและการจัดรูปแบบเว็บไซต์ : สีพื้นหลังกับสีตัวอักษรมีความเหมาะสมต่อการอ่าน


13. ด้านการออกแบบและการจัดรูปแบบเว็บไซต์ : ขนาดตัวอักษร และรูปแบบตัวอักษร มีความสวยงามและอ่านได้ง่าย


14. ด้านการออกแบบและการจัดรูปแบบเว็บไซต์ : มีความเร็วในการแสดงภาพ ตัวอักษร และข้อมูลต่างๆ


15. ด้านการออกแบบและการจัดรูปแบบเว็บไซต์ : ภาพประกอบสามารถสื่อความหมายได้


16. ด้านการออกแบบและการจัดรูปแบบเว็บไซต์ : ความถูกต้องในการเชื่อมโยงภายในเว็บไซต์


17. ด้านการออกแบบและการจัดรูปแบบเว็บไซต์ : ความถูกต้องในการเชื่อมโยงไปยังเว็บไซต์อื่น


18. ด้านประโยชน์และการนำไปใช้ : เนื้อหามีประโยชน์ต่อผู้ใช้งาน และสามารถนำไปประยุกต์ใช้ได้


19. ด้านประโยชน์และการนำไปใช้ : เป็นสื่อในการเผยแพร่ข่าวประชาสัมพันธ์ และงานวิจัย


20. ด้านประโยชน์และการนำไปใช้ : สามารถเป็นแหล่งความรู้ได้


21. ด้านประโยชน์และการนำไปใช้ : เป็นแหล่งข้อมูลที่ตรงกับความต้องการของผู้ใช้งาน


22. ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม