Bids News

ประกาศ เรื่อง ราคากลาง ประกวดราคาจ้างโครงการปรับปรุงท้อระบายน้ำ บ่อพัก รางวี บริเวณปากซอยลุ่มพัฒนา ๑ ถึง ซอยลุ่มพัฒนา ๑/๑ หมู่ที่ ๕ ตำบลบางกรวย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

Date Feb 01, 2019

 ภาพประกอบ