Bids News

ประกาศ เรื่อง ราคากลาง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. บริเวณชุมชน สินพัฒนา หมู่ ๑ ตำบลบางกรวย ด้วยวิธีประกวดอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

Date Feb 01, 2019

 ภาพประกอบ