Bids News

ประกาศ เรื่อง ราคากลาง ประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ท่อระบายน้ำ บ่อพัก รางวี บริเวณหมู่บ้าน ส ภาณุรังษี ซอย ๑๘ หมู่ ๙ ตำบลบางกรวย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์

Date Feb 01, 2019

 ภาพประกอบ