Bids News

ประกาศ เรื่อง ราคากลาง ประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนซอยโรงหล่อ จากคลองมะไฟหวานเชื่อมถนนเลียบทางรถไฟ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

Date Feb 01, 2019

 ภาพประกอบ