Bids News

ประกาศ เรื่อง ราคากลาง เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วนชนิดตั้งพื้นหรือชนิดแขวน (มีระบบฟอกอากาศ) และอุปกรณ์ที่ใช้ดำเนินการติดตั้งพร้อมค่าดำเนินการติดตั้ง จำนวน ๒ รายการ

Date Feb 01, 2019

 ภาพประกอบ