Bids News

ประกาศ เรื่อง ราคากลางการจัดซื้อครุภัณฑ์การเกษตร (เครื่องพ่นหมกควัน , เครื่องพ่นสารเคมี) จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีตกลงราคา

Date Feb 01, 2019

 ภาพประกอบ