Bids News

ประกาศ เรื่อง ราคากลาง โครงการซ่อมแซม/เปลี่ยน อุปกรณ์เครื่องสูบน้ำไฟฟ้า จำนวน ๒ เครื่อง บริเวณประตูระบายน้ำคลองบางกรวย (ฝั่งวัดชลอ)โดยวิธีตกลงราคา

Date Feb 01, 2019

 ภาพประกอบ