Bids News

ประกาศ เรื่อง ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างดาดคลอง ค.ส.ล.บริเวณลำประโดง หมู่บ้านสวนศรีบัณฑิต หมู่ที่ 7 ตำบลบางกรวย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

Date May 19, 2023Download