Bids News

ยกเลิกประกาศประกวดราคาจ้างเหมาทำความสะอาดสถานที่ราชการ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเมืองบางกรวย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

Date Jan 11, 2023Download