Bids News

ประกาศ เรื่อง ประกวดราคาจ้างเหมาทำความสะอาดสถานที่ราชการ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเมืองบางกรวย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

Date Dec 20, 2022