Bids News

ประกาศ เรื่อง ประกาศราคากลาง จ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัยสถานที่ราชการ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเมืองบางกรวย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

Date Sep 30, 2022Download