Bids News

ประกาศ เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. พร้อมบ่อพัก,ท่อระบายน้ำรางวีและทางเท้าบริเวณจากสะพานศูนย์พัฒนาเด็กเล็กถึงมุมถนนหมู่บ้านธนากร 4 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์

Date Sep 21, 2022Download