News

ร่วมติดตามการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่กรมชลประทาน และเจ้าหน้าที่เทศบาลเมืองบางกรวย ในการปิด-เปิดประตูระบายน้ำ การบริหารจัดการน้ำ และสถานการณ์น้ำในคลองบางกรวย

Date Aug 23, 2022