Bids News

ยกเลิก ร่างประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้าง โครงการก่อสร้างสนามฟุตซอล บริเวณที่ดินเทศบาลเมืองบางกรวย ด้วยวิธีประกวราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

Date Aug 10, 2022Download