Bids News

ประกาศ เรื่อง ประชาสัมพันธ์รายละเอียดและราคากลางจ้างก่อสร้าง โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล.พร้อมบ่อพัก ท่อระบายน้ำรางวี และทางเท้าบริเวณจากสะพานศูนย์พัฒนาเด็กเล็กถึงมุมถนนหมู่บ้านธนากร 4

Date Jun 24, 2022Download