News

ขอรับฟังคำวิจารณ์ (ร่าง) ประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงถนน ค.ส.ล. ชุมชนเทพประทาน ซอย 25, ซอย 27, ซอย 28, ซอย 29 และ ซอย 30 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

Date Jun 10, 2022

ขอรับฟังคำวิจารณ์ (ร่าง) ประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงถนน ค.ส.ล. ชุมชนเทพประทาน ซอย 25, ซอย 27, ซอย 28, ซอย 29 และ ซอย 30 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)