News

ประกาศ เรื่อง ยกเลิกร่างประกาศประกวดราคากลางครุภัณฑ์การศึกษา จำนวน 5 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

Date Jun 07, 2022

ประกาศ เรื่อง ยกเลิกร่างประกาศประกวดราคากลางครุภัณฑ์การศึกษา จำนวน 5 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)