News

ขอเชิญประชาพิจารณ์ (ร่าง) ประกาศประกวดราคากลางครุภัณฑ์การศึกษา จำนวน 5 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

Date May 18, 2022

ขอเชิญประชาพิจารณ์ (ร่าง) ประกาศประกวดราคากลางครุภัณฑ์การศึกษา จำนวน 5 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)