News

ประกาศ เรื่อง กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ขอความร่วมมือท่าน ตอบแบบสำรวจความพึงพอใจของประชาชนต่อการจัดการบริการสาธารณะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

Date May 10, 2022

ประกาศ เรื่อง กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ขอความร่วมมือท่าน ตอบแบบสำรวจความพึงพอใจของประชาชนต่อการจัดการบริการสาธารณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น