News

ขอเชิญประชาพิจารณ์ (ร่าง) ประกาศ ประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างเขื่อนกำแพงกันดินและรั้ว บริเวณศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

Date May 06, 2022

ขอเชิญประชาพิจารณ์ (ร่าง) ประกาศ ประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างเขื่อนกำแพงกันดินและรั้ว บริเวณศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)