News

ครม.อนุมัติจ่ายเงินช่วยเหลือพิเศษผู้สูงอายุ 100 - 200 บาท ตามช่วงวัย รวม 6 เดือน บรรเทาผลกระทบเศรษฐกิจ ช่วยผู้สูงอายุกว่า 10 ล้านคน

Date Apr 27, 2022

ครม.อนุมัติจ่ายเงินช่วยเหลือพิเศษผู้สูงอายุ 100 - 200 บาท ตามช่วงวัย รวม 6 เดือน บรรเทาผลกระทบเศรษฐกิจ ช่วยผู้สูงอายุกว่า 10 ล้านคน