News

ขอเชิญประชาพิจารณ์ (ร่าง) ประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสร้าง โครงการปรับปรุงถนน ค.ส.ล.บ่อพักท่อระบายน้ำและรางวี บริเวณหลังโรงเรียนวัดสำโรง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

Date Apr 27, 2022

ขอเชิญประชาพิจารณ์ (ร่าง) ประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสร้าง โครงการปรับปรุงถนน ค.ส.ล.บ่อพักท่อระบายน้ำและรางวี บริเวณหลังโรงเรียนวัดสำโรง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)