Bids News

ประกาศ เรื่อง ประชาสัมพันธ์รายละเอียดและราคากลาง ซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะ (รถพยาบาล (รถตู้) จำนวน 1 คัน) ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี กำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 90 กิโลวัตต์

Date Apr 01, 2022