News

ประกาศสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี เรื่อง มติที่ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี สมัยสามัญ สมัยที่หนึ่ง ประจำปี 2564

Date Sep 30, 2021

ประกาศสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี เรื่อง มติที่ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี สมัยสามัญ สมัยที่หนึ่ง ประจำปี 2564