News

ประกาศ ประชาสัมพันธ์ขอความร่วมมือให้เกษตรกรชะลอการปลูกข้าวนาปีเพื่อรอฝนตกสม่ำเสมอและมีปริมาณน้ำในพื้นที่เพียงพอ (เพิ่มเติม)

Date Aug 10, 2021

ประกาศ ประชาสัมพันธ์ขอความร่วมมือให้เกษตรกรชะลอการปลูกข้าวนาปีเพื่อรอฝนตกสม่ำเสมอและมีปริมาณน้ำในพื้นที่เพียงพอ (เพิ่มเติม)