Bids News

ประกาศ เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้าง โครงการปรับปรุงฝาท่อระบายน้ำภายในเขตเทศบาลเมืองบางกรวย ตำบลวัดชลอ ตำบลบางกรวย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

Date Jun 25, 2021