Bids News

: ประกาศ เรื่อง ประชาสัมพันธ์รายละเอียดและราคากลาง จ้างก่อสร้าง โครงการปรับปรุงถนน ค.ส.ล. บริเวณทางเข้าซอยโรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) นนทบุรี จากบริเวณหน้าวัดชลอ ถึงสะพานวัดกล้วย ตำบลวัดชลอ

Date Jun 25, 2021