Bids News

ประกาศ เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้าง โครงการก่อสร้างกำแพงป้องกันน้ำเซาะบริเวณปากคลองวัดสำโรง ถึงคลองบางกรวย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล้กทรอนิกส์ (e-bidding)

Date Feb 19, 2021