Bids News

ประกาศ เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้าง โครงการก่อสร้างกำแพงป้องกันน้ำเซาะ บริเวณปากคลองวัดสำโรง ถึงคลองบางกรวย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

Date Feb 09, 2021