Bids News

ประกาศ เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้าง โครงการปรับปรุงถนน ค.ส.ล. พร้อมฝาท่อระบายน้ำ บริเวณซอยกำนันอุทัยตำบลบางกรวย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

Date Jun 23, 2020