Bids News

ประกาศ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้าง โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. บ่อพักท่อระบายน้ำและรางวี บริเวณปากทางวัดเกตุ หมุ่ 8 ตำบลวัดชลอ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

Date Apr 07, 2020