Bids News

ประกาศ เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. บ่อพัก ท่อระบายน้ำและรางวี บริเวณปากทางวัดเกตุ หมู่ 8 ตำบลวัดชลอ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

Date Mar 24, 2020