Bids News

ประกาศ เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงถนน ค.ส.ล. วางท่อระบายน้ำบ่อพักและรางวี บริเวณหมู่บ้านธนาการ 2 ซอย 1/4 และซอย 6/4 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

Date Mar 10, 2020Download