Bids News

ประกาศ เรื่อง ประชาสัมพันธ์รายละเอียดและราคากลาง จ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. บ่อพัก,ท่อระบายน้ำ,รางวี และทางเดินเท้า ค.ส.ล..ท่อลอด ค.ส.ล. บริเวณชุมชนวัดโพธิ์บางโอ ถึงโรงไม้ ตำบลวัดชลอ

Date Dec 25, 2019