News

การรับสมัครคัดเลือกผู้ฝึกงานเทคนิคคนไทยไปฝึกงานในประเทศญี่ปุ่นโดยผ่านองค์การ IM Japan ปี 2563 ครั้งที่ 1 (เพศหญิงและเพศชาย)

Date Nov 28, 2019

การรับสมัครคัดเลือกผู้ฝึกงานเทคนิคคนไทยไปฝึกงานในประเทศญี่ปุ่นโดยผ่านองค์การ IM Japan ปี 2563 ครั้งที่ 1 (เพศหญิงและเพศชาย)