Bids News

ประกาศ เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนน ค.ส.ล. พร้อมท่อระบายน้ำ, บ่อพัก, รางวี ซอยเลียบคลองโขน (บริเวณบ้านเลขที่ 18/34 ถึง 19/42) หมู่ 7 ตำบลบางกรวย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

Date Oct 04, 2019