Bids News

ประกาศ เรื่อง ราคากลาง จ้างเหมาทำความสะอาดอาคารสำนักงานเทศบาลเมืองบางกรวย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 สำนักปลัดเทศบาล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

Date Sep 26, 2019