Bids News

ประกาศ เรื่อง ราคากลาง จ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัยสำนักงานเทศบาลเมืองบางกรวย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 สำนักปลัดเทศบาล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

Date Sep 24, 2019