News

รับฟังคำวิจารณ์ ข้อเสนอแนะ ประกวดราคาซื้อยานพาหนะและขนส่ง จำนวน 1 รายการ (รถยนต์บรรทุกขยะมูลฝอยแบบอัดท้าย) (ครั้งที่ 2)

Date Sep 05, 2019

รับฟังคำวิจารณ์ ข้อเสนอแนะ ประกวดราคาซื้อยานพาหนะและขนส่ง จำนวน 1 รายการ (รถยนต์บรรทุกขยะมูลฝอยแบบอัดท้าย) (ครั้งที่ 2)