Bids News

ประกาศ เรื่อง ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาซื้อ จัดซื้อรถบรรทุกขยะมูลฝอยแบบอัดท้าย จำนวน 2 คัน กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ด้วยประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

Date Sep 04, 2019